TAIDEKASVATUKSEMME
TOIMINTAPERIAATTEITA

Päiväkoti Venlantupa on erikoistunut taidekasvatukseen. Taidekasvatus antaa välineitä sekä itsensä ilmaisuun että kokemusten ja elämysten vastaanottamiseen. Taito- ja taidekasvatus kehittää luonnollista tietä myös tiedollisia, taidollisia ja emotionaalisia taitoja.

Taidekasvatuksemme
on kokonaisvaltaista:

elämyksiin, tunteisiin, toimintaan ja kokemuksiin perustuvaa kasvatusta (”minkä pää on ymmärtänyt, sydän tuntenut ja käsi tehnyt, se juurtuu osaksi lapsen kokemusmaailmaa”). Pyrimme lapsen omaehtoiseen toimintaan; lasten ajattelua ja toimintaa eivät sido totutut tavat ja tutut näkemykset. Tehtävänämme on herättää lapsia oivaltamaan erilaisia mahdollisuuksia. Aikuisen tekemää mallia tai kaavaa lapsi ei tarvitse – ideoita ja rohkaisua kylläkin. Autamme lasta löytämään taiteen tekemisessä polkuja, mutta itse emme voi lapsen puolesta näitä polkuja kulkea.

”Taidekasvatuksen voima nousee ennen muuta
taiteen ja esteettisen kasvatuksen sisäisestä arvosta,

siitä ilosta ja nautinnosta, jota taiteen tekeminen tai
taidon harjoittaminen lapselle antaa.”

(Taiteen ja leikin lumous)

Päiväkodissamme

  • järjestämme lapselle mahdollisuuksia tutustua eri taiteen muotoihin, niistä nauttimiseen, keskustelemiseen ja työstämiseen
  • käsittelemme kunnioittavasti lasten tuottamia ideoita, ratkaisuja, kysymyksiä ja mielipiteitä
  • autamme lasta luottamaan omiin aistihavaintoihinsa hänen pyrkiessään taiteelliseen tuottamiseen
  • harjaannutamme lapsen aistiherkkyyttä, havaintokykyä, mielikuvitusta, luovuutta ja itseilmaisua
  • ohjaamme lasta arvostamaan sekä omia että muiden töitä

Päiväkotimme taidekasvatus
on integroitua

Integroitua opetus on silloin, kuin taiteiden väliset raja-aidat alkavat opetuksessa murtua, ja taidekasvatuksen eri osa-alueet kietoutuvat toisiinsa. Kaikissa toimintatuokioissamme on elementtejä musiikista, liikunnasta ja luovasta ilmaisusta. Annamme lapselle mahdollisuuden kuunnella ja ilmaista itseään eri keinoin. Integrointia pidämme tärkeänä, koska sen avulla tuemme lasta kasvamaan kokonaisena yksilönä tunteineen, ajatuksineen ja käyttäytymistapoineen.